Page 1 - Cam nang tuyen sinh 2022
P. 1

ÑAÏI HOÏC
                    ÑAÏI HOÏC                            Quét mã QR để đăng ký trực tuyến

     Ông Lương Minh Sâm - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Đông Á và ông Nakamori Tatsuya - Giám đốc điều
      hành cấp cao Tập đoàn H.I.S Nhật Bản ký kết hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

              CAÅM NANG          TUYEÅN SINH 2022
              TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
   33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng phongtuyensinh@donga.edu.vn donga.edu.vn/tuyensinh
   1   2   3   4   5   6