PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN

Nhằm thu thập thông tin việc làm của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp để phục vụ công tác tự đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội, Anh/Chị vui lòng thực hiện bảng câu hỏi dưới đây. Các thông tin về người cho ý kiến sẽ được bảo mật, kết quả khảo sát chỉ được sử dụng để làm cơ sở cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường:

A. Thông tin cá nhân